Speciaal

Algemene Voorwaarden


Artikel 1  Algemeen

Onder alarm-shop.be wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Domotibel BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Stabroek, handelend onder de naam alarm-shop.be.

Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijf- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij alarm-shop.be  als leverancier van goederen en diensten optreedt. 

Artikel 3 - Levering 

Al onze prijzen op de website zijn exclusief BTW.
Het BTW percentage bedraagt op al onze producten 21%
Bij elke bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht, deze bezorgkosten worden tijdens de bestelprocedure
duidelijk vermeld.
Alle producten worden bezorgd aan huis (drempelservice) en met duidelijke gebruiksaanwijzing.

Indien een product niet op voorraad is, krijgt de koper zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Alarm-shop.be doet tegelijkertijd mededeling van de verwachte leverdatum. 

Onze klanten hebben het recht om, zolang een order niet is uitgeleverd, deze order te annuleren, eventuele betaling wordt dan binnen 7 werkdagen terug betaald op de rekening van de klant. Hiervoor worden geen kosten berekend.

De kosten van het transport van de producten zijn voor rekening van de koper tenzij op de website van alarm-shop.be anders is aangegeven, terwijl het risico tijdens het transport voor alarm-shop.be is. 

alarm-shop.be tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van alarm-shop.be treedt echter pas in, wanneer de levering door alarm-shop.be niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij alarm-shop.be heeft betaald, is nagekomen. 

Indien nakoming van een overeenkomst door alarm-shop.be blijvend onmogelijk is, is alarm-shop.be verplicht tot onmiddellijke teruggave aan de koper van het al betaalde.

alarm-shop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

alarm-shop.be heeft het recht de overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de klant, zonder dat alarm-shop.be tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele alarm-shop.be verder toekomende rechten.

Artikelen onder 30kg worden bezorgd door Bpost. Overige artikelen worden bezorgd op afspraak door onze vervoerder achter de eerste voordeur. (drempelservice).

Artikel 4 - Retour /Afkoelingsperiode

De koper kan een via de website van alarm-shop.be tot stand gekomen overeenkomst gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het artikel zonder opgaaf van redenen en betaling van een boete herroepen. 

Herroeping dient te geschieden binnen 7 werkdagen per aangetekende brief of per E-mail.

De koper is verplicht de kosten van het terugzenden van het bestelde artikel voor zijn of haar rekening te nemen. 

Goederen die gebruikt zijn worden nimmer vergoed of retour genomen. Het artikel dient onbeschadigd en in originele niet beschadigde verpakking aan alarm-shop.be teruggestuurd te worden.
De verpakking mag echter wel op gepaste wijze worden geopend en weer op gepaste wijze worden gesloten.(uitsluitend met doorzichtig tape sluiten over de originele tapestrook.)
alarm-shop.be betaalt in beginsel binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de koper volledig terug. (ingaand 01-01-2013)

Indien een product dat teruggezonden is, naar het oordeel van alarm-shop.be schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, stelt alarm-shop.be de koper hiervan per e-mail in kennis, waarna alarm-shop.be het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 10 dagen aan de koper terugbetaalt.
Goederen die door de klant zijn besteld en door alarm-shop.be zijn verstuurd maar worden geweigerd, daarvoor worden de verzend en retourkosten in rekening gebracht.

Producten die speciaal tot stand zijn gebracht en besteld, overeenkomstig de specifieke wensen van de koper, zoals accessoires, inbouwapparatuur, en artikelen die speciaal besteld moeten worden en of derhalve van persoonlijke aard zijn kunnen niet geretourneerd worden. 

Goederen boven € 1000.00 die special besteld zijn en waarvan alarm-shop.be heeft aangegeven dat deze klaar staan om afgehaald te worden maar om wat voor rede dan ook niet worden afgenomen binnen 7 dagen daarvan wordt 10% kosten in rekening gebracht.

Artikel 5 - Schade 

Indien een artikel bij ontvangst beschadigd is, dient de koper alarm-shop.be direct daarvan op de hoogte te stellen. Indien een artikel wordt afgeleverd is de koper verplicht de verpakking te controleren en melding te maken van een beschadiging. Indien naar alle redelijkheid verwacht kan worden dat het artikel ernstig beschadigd zal zijn, is koper verplicht de zending te weigeren en alarm-shop.be hiervan direct op de hoogte te stellen. 

Artikel 6 - Garantie 

alarm-shop.be geeft op al haar artikelen 2 jaar garantie (ingaand 01-01-2013), onder de voorwaarden zoals gesteld door de fabrikant. Producten van fabrikant Sony, Samsung, Honeywell en Philips hebben 1 jaar garantie of langer wanneer dit staat aangegeven.
Garantie wordt verleend en uitgevoerd zoals aangegeven door de fabrikant en of reparateur en de klant geeft bij opdracht tot reparatie aan van deze voorwaarde op de hoogte te zijn.
Geen garantie zal worden verleend ten aanzien van gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de koper.
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 

Verzendingen van goederen die bij aflevering defect zijn dienen volgens de aanwijzingen van alarm-shop.be te worden verstuurd naar alarm-shop.be (nooit onder retour afzender) en er moet ten alle tijden voor verzending telefonisch of e-mail contact zijn geweest.
Niet gefrankeerde poststukken of poststukken die als retour afzender worden verstuurd worden geweigerd.

Afhandeling van reparatie van een defect artikel binnen de garantie:
alarm-shop.be speelt een actieve rol in het afhandelen van reparatie van een defect artikel binnen de garantie periode.
Mocht een artikel defect gaan neem contact op met onze klantenservice alarm-shop.be zal aangeven hoe en waar naar toe het defecte artikel moet worden gestuurd. 
Wanneer binnen de eerste 12 maanden na aankoop er een defect optreedt worden de verzendkosten naar de reparateur vergoed door alarm-shop.be. (wij doen dit 1 malig). Het artikel dient goed verpakt te zijn en verzending is voor risico van de klant.
Natuurlijk kunt ook op ons rekenen na de garantie periode.

Artikel 7 - Schadevergoeding 

alarm-shop.be kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade aan geleverde goederen, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 

Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van alarm-shop.be komen zijn: werkstaking, ziekte, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging. 

alarm-shop.be is tevens nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook. 

alarm-shop.be is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan de geleverde goederen.

Artikel 8 - Betaling 

Artikel 9 - Privacy 

alarm-shop.be verwerkt de persoonsgegevens van de koper en neemt ze op in een of meer van haar bestanden. 

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door alarm-shop.be kunnen nakomen van de overeenkomst tussen alarm-shop.be en de koper, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de koper. 

De persoonsgegevens van de koper die door alarm-shop.be verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult op het bestelformulier bij het sluiten van de koopovereenkomst. 

Indien de koper heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van alarm-shop.be verleent hij daarmee de uitdrukkelijke toestemming aan alarm-shop.be voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de koper. 

Indien de koper geen prijs (meer) stelt op het door of namens alarm-shop.be doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de koper dit schriftelijk (per e-mail, fax of brief) laten weten. alarm-shop.be zet onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens van de koper stop en anonimiseert deze gegevens voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van alarm-shop.be. 

De koper kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek (per e-mail, fax of brief) te richten aan alarm-shop.be. alarm-shop.be verstrekt binnen 2 weken een overzicht van alle gegevens die bij alarm-shop.be bekend zijn. Indien de koper van mening is dat zijn persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, omdat deze feitelijk onjuist zijn, niet voor het doel genoemd in lid 2 volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient de koper dit schriftelijk (per e-mail, fax of brief) te melden aan alarm-shop.be. De koper geeft hierbij aan of zijn persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. In geval van een verbetering of aanvulling geeft de koper aan alarm-shop.be deze verbetering of aanvulling door. Alarm-shop.be volgt de instructies van de koper zo spoedig mogelijk op, tenzij alarm-shop.be hiertoe niet in staat is. In een dergelijk geval verwijdert alarm-shop.be de gegevens van de koper uit haar bestand(en). 

Artikel 10 - Klachten

Alle klachten die de koper heeft met betrekking tot zijn bestelling, worden door de afdeling Klantenservice van alarm-shop.be serieus in behandeling genomen. 

Klachten kunnen worden ingediend bij: info@domotibel.be

Uw klacht zal binnen 24 uur in behandeling genomen worden en u zult binnen 48 uur een antwoord ontvangen van onze klantenservice.

Artikel 11 - Toepasselijk recht; bevoegde rechter 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen alarm-shop.be en de koper is Belgisch recht van toepassing. 

Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen. 

Artikel 12 - Overige bepalingen

Door het plaatsen van een order op de website van alarm-shop.be op internet aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en alarm-shop.be. 

alarm-shop.be heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden met betrekking tot nieuwe overeenkomsten direct in werking na publicatie op alarm-shop.be website.